Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Busch Polska Sp. z o.o.  jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których Busch Polska Sp z o.o. przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. Busch Polska Sp. z o.o. realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami. Poniżej wskazujemy pełne dane Busch Polska Sp. z o.o.  jako administratora danych osobowych
Busch Polska Sp. z o.o., ul. Rybitwy 22, 30-722 Kraków, Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000310607 NIP: 9452110045 REGON: 120725718 Kapitał zakładowy: 50.000 PLN wpłacony w całości. 

Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest Szymon Kowalski (info(at)buschpolska.com)

1) Informacje ogólne

Korzystając z naszej strony internetowej Państwa dane osobowe są zbierane i dalej przetwarzane w celach związanych z realizacją poszczególnych funkcjonalności konkretnego serwisu. 
Podanie danych jest zawsze dobrowolne.

2) Dane wrażliwe

Busch Polska nie zbiera w sposób celowy „wrażliwych” danych osobowych, chyba że taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa, na przykład dla celów rekrutacji. Wrażliwe informacje obejmują dane osobowe dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przynależności do związku zawodowego, przekonań religijnych/wyznania lub światopoglądu, stanu zdrowia, seksualności, orientacji seksualnej lub karalności użytkownika, jak też dane genetyczne lub biometryczne.

3) Automatyczne gromadzenie danych

W niektórych przypadkach Busch Polska Sp. z o.o. i dostawcy usług wykorzystują cookie, znaczniki nawigacyjne oraz inne technologie, aby automatycznie gromadzić informacje określonego rodzaju podczas wizyt użytkowników na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem adresów e-mail. Gromadzenie tego typu informacji pozwoli nam lepiej zrozumieć i usprawnić działanie, funkcjonalność oraz wydajność serwisów internetowych oraz określić efektywność naszych działań marketingowych. 

Nie zawsze gromadzone w ten sposób informacje stanowią dane osobowe, tzn. pozwalają nam zidentyfikować konkretnego użytkownika, jednak może się tak stać na przykład, gdy możliwe będzie powiązanie adresu IP lub informacji o lokalizacji z konkretnym adresem e-mail użytkownika.

a) Adresy IP

Adres IP to numer przypisywany komputerowi użytkownika podczas połączenia z Internetem, który umożliwia komunikację pomiędzy danym komputerem i serwerem. Adresy IP użytkowników odwiedzających stronę mogą być rejestrowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz dla celów diagnostycznych. Informacje te mogą być również wykorzystane w formie zbiorczej w celu przeprowadzenia analizy trendów internetowych oraz oceny działania serwisu internetowego.

b) Pliki cookie

Pliki cookie są umieszczane przez nasz serwis internetowy w komputerze użytkownika lub urządzeniu podłączonym do Internetu podczas każdej wizyty na naszej stronie, co pozwala naszej witrynie internetowej zapamiętać komputer użytkownika lub urządzenie oraz służy realizacji kilku celów. 

Na niektórych naszych stronach internetowych wyświetla się baner z prośbą o wyrażenie zgody na umieszczenie plików cookie w komputerze użytkownika. Jeśli użytkownik nie wyraża na to zgody, działania prowadzone za pośrednictwem komputera użytkownika lub podłączonego do Internetu urządzenia nie będą monitorowane w celach marketingowych. Drugi rodzaj plików cookie, znany także jako sesyjne pliki cookie, może być wymagany do obsługi wybranej funkcji. Pliki cookie tego rodzaju nie są blokowane po niewyrażeniu przez użytkownika zgody na ich umieszczenie w komputerze. 

Pomimo, że większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na umieszczanie na komputerze plików cookie, użytkownik może nie wyrazić na to zgody, dokonując zmian w ustawieniach przeglądarki (w większości przypadków taka opcja znajduję się w Narzędziach lub menu Preferencje przeglądarki). Użytkownik może także w dowolnym momencie usunąć pliki cookie ze swojego urządzenia. W takim przypadku należy pamiętać, że nie wyrażając zgody na umieszczanie plików cookie, użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny. 

Witryny Busch Polska Sp. z o.o. mogą wykorzystywać inne narzędzia i widgety stron trzecich w celu zaoferowania użytkownikom dodatkowych funkcjonalności. Korzystanie z powyższych narzędzi lub widgetów może powodować gromadzenie plików cookie na urządzeniach użytkowników w celu ułatwienia korzystania z tych serwisów i zapewnienia, że interakcja użytkowników jest wyświetlana poprawnie na naszych witrynach.

Same pliki cookie nie zawierają informacji o adresie mailowym użytkownika i jego danych osobowych. Nasze raporty analityczne mogą zawierać inne identyfikatory, m.in. adresy IP, które są wykorzystywane w celu określenia liczby unikalnych użytkowników naszych stron internetowych oraz trendów wg kraju pochodzenia, a nie określania tożsamości poszczególnych użytkowników.

c) Narzędzia Google Analytics

Busch Polska korzysta z narzędzi Google Analytics. Więcej informacji na temat wykorzystania narzędzi Google Analytics przez Busch Polska Sp. z o.o. znajduje się na stronie: www.google.com/analytics/learn/privacy.html

d) Znaczniki nawigacyjne

Znacznik nawigacyjny jest niewielkim plikiem obrazkowym umieszczanym na stronie internetowej, który umożliwia gromadzenie określonych informacji przesyłanych przez komputer użytkownika, takich jak adres IP, czas odwiedzin strony, typ przeglądarki, pliki cookie zainstalowane podczas poprzednich wizyt przez ten sam serwer. Wykorzystywanie znaczników nawigacyjnych przez Busch Polska Sp. z o.o. odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Busch Polska Sp. z o.o. lub dostawcy usług mogą wykorzystywać znaczniki nawigacyjne do monitorowania efektywności serwisów internetowych innych podmiotów, które świadczą nam usługi w zakresie rekrutacji lub marketingu, gromadzą statystyki na temat użytkowników stron lub zarządzają plikami cookie.

Użytkownik może wyłączyć znaczniki nawigacyjne poprzez odrzucenie określonych plików cookie powiązanych z danym znacznikiem. Taki znacznik nadal może rejestrować anonimowe wizyty z adresu IP określonego użytkownika, ale informacje gromadzone przez pliki cookie nie będą w takim przypadku rejestrowane.
Niektóre biuletyny informacyjne lub inne wiadomości przesyłane przez Busch Polska Sp. z o.o. zawierają wbudowane linki, które umożliwiają potwierdzenie adresu e-mail odbiorców. Zgromadzone w ten sposób informacje są przez nas wykorzystywane do określenia zainteresowań użytkownika i podniesienia jakości przyszłych doświadczeń związanych z korzystaniem z naszego serwisu.

e) Narzędzia lokalizacyjne

Busch Polska może zbierać i wykorzystywać dane dotyczące geograficznej lokalizacji komputera lub urządzenia mobilnego użytkownika. Dane dotyczące lokalizacji są zbierane w celu dostarczenia użytkownikom informacji o usługach, które naszym zdaniem mogą ich zainteresować ze względu na ich lokalizację. Są one także gromadzone w celu doskonalenia naszych produktów i usług opartych na rozwiązaniach geolokalizacyjnych.
 

4) Widgety i aplikacje społecznościowe

Na stronach internetowych Busch Polska Sp. z o.o. mogą znajdować się funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, takich jak m.in. przycisk „Lubię” na Facebooku czy widget na Twitterze. Wszystkie z tych aplikacji społecznościowych mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności użytkowników na witrynach Busch Polska Sp. z o.o. (patrz: informacje powyżej na temat plików cookie służących do udostępniania treści na portalach społecznościowych). Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników za pośrednictwem takich aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych, a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają postanowieniom polityki prywatności firm, które są dostawcami aplikacji. Nie mamy wpływu i nie bierzemy odpowiedzialności za powyższe firmy oraz wykorzystanie przez nich danych użytkowników.
5)    Udostępnianie i powierzenie przetwarzania danych osobowych
Busch Polska Sp. z o. o. nie ujawnia danych osobowych podmiotom niepowiązanym, za wyjątkiem sytuacji, w których jest to konieczne w związku z prowadzeniem naszej działalności lub w celu realizacji zgłoszeń użytkowników serwisu, lub też w sytuacjach wymaganych lub dozwolonych przez przepisy prawa.

Busch Polska Sp. z o. o.  może w określonych przypadkach ujawnić informacje na temat użytkowników pracownikom lub współpracownikom (współadministratorów), bądź też w – formie powierzenia ich przetwarzania – może je ujawnić firmom zewnętrznym lub dostawcom usług lub sprzedawcom działającym w naszym imieniu, aby zrealizować zgłoszenia użytkowników.

Busch Polska Sp. z o.o. może udostępnić dane osobowe w związku ze sprzedażą, cesją lub innego rodzaju przeniesieniem własności serwisu internetowego i skutkującym w tym zakresie zbyciem/przeniesieniem praw do serwisu internetowego, z którym powiązane są wspomniane dane, jak również na wniosek władz lub organów ścigania, lub gdy jest to wymagane przez stosowne ustawy, wyroki sądowe lub inne przepisy państwowe. Konieczność ujawnienia danych osobowych może być również spowodowana przeprowadzaniem audytów w zakresie prywatności danych lub bezpieczeństwa i/lub podczas rozpatrywania skarg lub podejmowania działań związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa. Busch Polska Sp. z o.o. nie zbywa danych osobowych na rzecz osób trzecich, które to informacje mogłyby zostać przez takie osoby trzecie wykorzystane do ich celów marketingowych.
Podczas standardowej wizyty na stronie internetowej Busch Polska Sp. z o.o. podawanie danych osobowych nie jest konieczne, jednakże Busch Polska Sp. z o.o. może wymagać przesłania określonych danych, jeśli użytkownik chce uzyskać dodatkowe informacje na temat naszych produktów, usług lub wydarzeń. Użytkownik może zostać także zapytany przez Busch Polska Sp. z o.o., czy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określony sposób, na co dany użytkownik może wyrazić zgodę lub odmówić. Użytkownik otrzymujący określone informacje lub usługi, takie jak elektroniczny biuletyn informacyjny, może w każdej chwili zrezygnować z jego subskrypcji, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym takim przesyłanym dokumencie. W przypadku rezygnacji z subskrypcji, Busch Polska Sp. z o.o.  stara się niezwłocznie usunąć informacje na temat użytkownika, jednakże może okazać się, że w celu spełnienia życzenia użytkownika konieczne będzie podanie przez niego dodatkowych danych.

Jak już wspomniano wcześniej, użytkownicy mają możliwość skonfigurowania swych przeglądarek internetowych w taki sposób, by odrzucały wszystkie pliki cookie lub powiadamiały o ich instalacji. Należy jednak pamiętać, że po odrzuceniu plików cookie, niektóre elementy serwisu Busch Polska Sp. z o.o.  mogą nie działać poprawnie.
 

6) Dostęp do danych i uprawnienia

Jeśli użytkownik dostarcza nam swoje dane osobowe, w większości przypadków ma do nich odpowiedni dostęp. Użytkownik może przesłać na adres info@buschpolska.com prośbę o uaktualnienie lub usunięcie określonych danych, w związku z czym Busch Polska Sp. z o.o. podejmie wszelkie stosowne działania mające na celu spełnienie tej prośby, pod warunkiem, iż jest to zgodne z odpowiednimi przepisami prawa.
 

7) Bezpieczeństwo i integralność danych

Busch Polska Sp. z o.o. stosuje odpowiednią politykę i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem. Jednakże nawet mimo naszych najlepszych starań, całkowite zabezpieczenie danych przed wszelkimi zagrożeniami nie jest możliwe. Dokładamy wszelkich starań, aby dostęp do danych osobowych użytkowników był ograniczony do osób, które muszą znać te informacje. Osoby, które mają dostęp do danych są zobowiązane do zachowania ich poufności. Dodatkowo, jedną z zasad polityki Busch Polska Sp. zo.o. w tym zakresie jest przechowywanie informacji osobowych tylko przez taki okres, w którym
•    są one niezbędne do realizacji zgłoszenia użytkownika, 
•    są one niezbędne do realizacji uprawnienia lub obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub polityk, regulacji bądź innych 
•    do momentu, gdy użytkownik zażąda usunięcia takich informacji.
Okres przechowywania danych osobowych zależy od konkretnego charakteru i okoliczności (a zwłaszcza celu), w jakich dane osobowe użytkownika zostały zebrane.